Φόρο στα ΚΤΕΟ ως ισοδύναμο για το ΦΠΑ στην παιδεία προτείνει βουλευτής των ΑΝΕΛ

Ôå÷íéêüò Ýëåã÷ïò áõôïêéíÞôùí óå ÊÔÅÏ ôçò ÁèÞíáò ôçí ÔåôÜñôç 30 Óåðôåìâñßïõ 2015. Ôçí ÔåôÜñôç Ýëçîå ç ðñþôç êáôáëçêôéêÞ ðñïèåóìßá ãéá üóá ï÷Þìáôá äåí Ý÷ïõí ðåñÜóåé ôå÷íéêü Ýëåã÷ï Ýùò 30/06/14. Ãéá üóïõò ðáñÝâëåøáí ôçí ðñïèåóìßá, 65 åõñþ ðñüóôéìï êáèõóôÝñçóçò êáé 150 åõñþ åðéðëÝïí ðñüóôéìï ðïõ èá âåâáéþíåôáé áðü ôçí åöïñßá, äçëáäÞ ç óõíïëéêÞ åðéâÜñõíóç èá öèÜóåé ôá 215 åõñþ.
(EUROKINISSI/ÓÙÔÇÑÇÓ ÄÇÌÇÔÑÏÐÏÕËÏÓ)Να μπει φόρος στα ΚΤΕΟ και να καταργηθεί η επιβολή ΦΠΑ στην παιδεία προτείνει ο Βουλευτής των ΑΝΕΛ Θανάσης Παπαχριστόπουλος.


Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, δήλωσε: «Εγώ νομίζω ότι θα βρεθεί λύση, για να μην σας πω ότι έχει ήδη βρεθεί. Είναι ένα ποσοστό που πληρώνουν πολλά ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Δουλεύω μόνος μου, δεν ξέρω τίποτα, αλλά λέω ότι από τη στιγμή που η προμήθεια του κράτους είναι πολύ μικρή, μπορεί εκεί κάτι να γίνει».

Μάλιστα τόνισε πως η επιβάρυνση θα πέσει αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες ΚΤΕΟ και όχι στους ιδιοκτήτες ΙΧ, χωρίς ωστόσο να μπορεί να διευκρινίσει πώς θα γίνει αυτό. «Όχι για τους πολίτες, αλλά για τους ανθρώπους που έχουν τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση το θεωρώ λάθος και καλό θα είναι να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Οι άλλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είμαστε άπειροι ακόμα και λειτουργούμε λίγο παρορμητικά».

Ετικέτες , ,